Torba Reportera i Podcastera

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:

Web Design Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska

Ul. Leśnych Ziół 13

05-075 Warszawa

NIP: 9522155367

Tel: +48 505 975 152,

e-mail: kaboza@kaboza.pl

 

Korzystający z nazwy handlowej Torba Reportera (dalej „Firma”).

Poniższy regulamin przedstawia politykę Firmy w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.torbareportera.pl (dalej „Strona”).

UWAGA! Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Firma respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych w pkt 2.2. poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.

Państwa dane często będą przetwarzana na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę (art. 6 ust. 1 pkt F RODO). Każdorazowo będą Państwo o tym informowani.

 

WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. F RODO w tym profilowania.

 

  1. Informacje ogólne

Za pośrednictwem Strony Firma może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z wysłaniem zapytania lub zarejestrowaniem do naszego newslettera.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe, które zbiera Firma, są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

Firma informuje również, że mają Państwo prawo złożenia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz o prawie do żądania od Firmy dostępu do danych osobowych dotyczących własnej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. Prawo to możecie Państwo zrealizować w każdym czasie, kontaktując się:
– listownie, na adres ul. Leśnych Ziół 13, 05-077, Warszawa;

lub
– telefonicznie od godziny 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku na nr telefonu +48 608 092 306;

lub
– pisząc na adres e-mail: torbareportera@gmail.com

;

lub
– korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole każdej wiadomości elektronicznej przesłanej przez Firmę.

 

W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, dane użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.

 

  1. Zarządzanie danymi osobowymi przez Firmę

 

2.1 Środki gromadzenia danych

Od chwili dokonania przez Państwa rezerwacji lub zapytania na Stronie i wypełnienia formularza, Państwa dane imienne są przez nas gromadzone. Firma może w ten sposób zbierać informacje dotyczące Państwa nazwiska, imion, daty urodzenia, adresów elektronicznych oraz adresy IP komputerów, z jakich Państwo korzystacie.

 

W chwili, gdy podejmujecie Państwo działania w celu zapoznania się z zawartością strony internetowej, serwery Firmy rozpoznają automatycznie adres IP, komputera, z jakiego Państwo korzystacie (Numer IP to numer, za pomocą którego następuje identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Adres IP przybiera następującą formę: XXX.XXX.XXX.XXX). W przypadku korzystania ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznać dane o Państwa lokalizacji.

 

2.2 Cele

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.

 

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z każdą Państwa wizytą na naszej Stronie internetowej, są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia przez Firmę oraz jej usługodawców, którym Firma może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Odbiorcami państwa danych są upoważnienie pracownicy Firmy.

 

Ponadto, pod warunkiem uzyskania osobnej Państwa zgody w tym zakresie, Państwa dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem Państwa praw, do celów informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez Firmę oraz jej ofertach.

 

Jednocześnie, Firma zastrzega sobie prawo do gromadzenia i publikowania informacji dotyczących ogólnej (statystycznej) charakterystyki użytkowników Strony, jednakże bez ujawniania danych imiennych takich jak nazwiska i adresy.

 

Firma ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez użytkowników z jej Strony (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek Strony, statystyki dotyczące rezerwacji, kraju zamieszkania osób odwiedzających Stronę internetową, itp.)

Informacje dotyczące charakterystyki użytkowników Strony internetowej, są przechowywane przez Firmę i będą wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzania analiz rynku.

 

2.3 Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one (do roku) lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

 

2.4 Adresaci danych

Dane osobowe przekazane Firmie są przeznaczone jedynie dla użytku Firmy.

Firma może powierzyć przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony podmiotom współpracującym z Firmie, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych powyżej w punkcie 2.2. powyżej.

 

2.5 Bezpieczeństwo i poufność danych

Firma podjęła starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w celu zapobiegnięcia ich zniekształceniom, uszkodzeniom lub zniszczeniu oraz dostępowi do nich przez osoby trzecie. Techniczne i organizacyjne środki ostrożności adekwatne w świetle aktualnego stanu wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie systemów informatycznych, zostały wdrożone w życie i są stosowane. Jednocześnie, Firma zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyka związanych z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę osób odwiedzających Stronę na istnienie ewentualnych ryzyka nierozerwalnie związanych z jej użytkowaniem i jej funkcjonowaniem.

 

  1. Pliki Cookies i rejestrowanie połączeń

 

W chwili odwiedzin strony internetowej Firmy, plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego, w celu ułatwienia Państwu korzystania ze stron internetowych.
Wyjaśniamy, że plik cookie nie daje Firmie możliwości zidentyfikowania Państwa tożsamości. Plik ten rejestruje bowiem jedynie dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony (zakładki, które Państwo oglądaliście, datę i godzinę wejścia na stronę internetową, itp.). Firma będzie miała dostęp do tych danych przy następnych odwiedzinach przez Państwa naszej Strony internetowej. W takim przypadku, plik taki zawiera informacje, jakie przekazaliście Państwu Firmie. Pliki cookies mają także na celu umożliwić Firmie zbieranie informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin Strony i sporządzania statystyk handlowych.

 

Firma zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z działaniem plików cookies, po upływie okresu niezbędnego dla realizacji celów wskazanych powyżej.

 

Możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, modyfikując parametry ustawienia Państwa przeglądarki Internet. Operacja ta doprowadzi do usunięcia wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkę internetową tj. cookies wykorzystywanych przez Stronę i cookies wykorzystywanych przez inne strony internetowe. To z kolei może doprowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie plików cookies może także doprowadzić do zmiany, a nawet utrudnienia poruszania się po Stronie Firmy.

 

  1. Wykorzystanie danych

 

Firma nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim innym niż podmioty, którym Firma powierza przetwarzanie tych danych osobowych w celu i zakresie realizacji rezerwacji, dostarczenia usług lub realizacji innych celów określonych w pkt 2.2. powyżej. Firma nie może gwarantować w szczególności poufności, rzetelności ani autentyczności wiadomości e-mail, jakie Państwo wysyłacie do firmy lub od Firmy otrzymujecie.

 

Wersja z dnia 24/05/2018